กลุ่มธุรกิจ

ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ คือ กลุ่มบริษัท ยูดเอฟเอ็ม ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่เน้น ด้านการ ค้นคว้า และพัฒนาการประยุกต์การใช้งาน และแปรูป ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแป้งไปสู่สินค้าบริโภค ซึ่งมีหน่วยสำคัญๆ ได้แก่

- โรงเรียนสอนการผลิตอาหาร และขนมมาตรฐาน
- ยูเอฟเอ็มเบเกอรี่เฮ้าส์
- ยูเอฟเอ็มนู้ดเดิ้ลเฮ้าส์

โรงเรียนสอนการผลิตอาหาร และขนมมาตรฐาน
   

ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 33/1 เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีอาหาร และคหกรรมศาสตร์ซึ่งผ่านการสอนเบเกอรี่ และอาหารระดับสากลจากในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียน

   
ยูเอฟเอ็มเบเกอรี่เฮ้าส์
   

The UFM Bakery is a large retail bakery equipped with modern machinery lines. Its quality control sets standards which assure customers of the consistently high quality of its products. Besides freshly baked breads, cakes, pies, cookies and pastries, the UFM Bakery also serves sandwiches and other snacks, hot and cold beverages, and ice cream. These products are also delivered to other outlets in Bangkok.

   
ยูเอฟเอ็มนู้ดเดิ้ลเฮ้าส์
   
A new style of fast-food restaurants offering more than 40 varieties of wheat-flour noodle and pasta dishes in Thai, Chinese, Japanese and Italian styles.
   
  Back to top of page