ร่วมงานกับเรา

  - ตำแหน่งที่เปิดรับ
  - กรอกใบสมัคร
ใบสมัครงาน

ตำแหน่งที่สมัคร

ตำแหน่งที่ 1  
ตำแหน่งที่ 2  
เงินเดือนที่ต้องการ
   

การปฏิบัติงาน

สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ได้ ไม่ได้
วันที่เริ่มงานได้

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:
นามสกุล:
หมายเลขประจำตัวประชาชน:
เพศ: ชาย หญิง
วัน เดือน ปี เกิด:
อายุ:
   
อีเมล์:
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
ประเทศ:
สัญชาติ:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่:
   

ประวัติการศึกษา

การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
ปีที่เริ่ม
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
คณะ
สาขา
เกรดเฉลี่ย
การศึกษาก่อนหน้าขั้นสูงสุด
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
ปีที่เริ่ม
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
คณะ
สาขา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน มี ไม่มี
           1.
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
วันที่เริ่มทำงาน
วันที่ออกจากงาน
           2.
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
วันที่เริ่มทำงาน
วันที่ออกจากงาน
           3.
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
วันที่เริ่มทำงาน
วันที่ออกจากงาน

ความสามารถพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ 1 การพูด การเขียน
ภาษาต่างประเทศ 2 การพูด การเขียน
ทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1 ระดับ
ทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ
ทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 ระดับ
พิมพ์ดีดภาษาไทย คำต่อนาที
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ คำต่อนาที
ความสามารถในการขับขี่ จักรยานยนต์ รถยนต์
มีใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์ รถยนต์
มียานพหนะเป็นของตนเอง จักรยานยนต์ รถยนต์

แหล่งข่าวการสมัครงาน

  หนังสือพิมพ์
พนักงานบริษัท
Internet Site
ตลาดนัดแรงงาน
สถาบันการศึกษา
บอร์ดบริษัทหรือสอบถามโดยตรง
อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม