บริษัท ยูเอฟเอ็ม
ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด

    บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยเป็นธุรกิจในเครือของ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแป้งข้าวสาลีรายแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีเป้าหมาย ด้านการตลาดในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อกระจายไปสู่ ผู้ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเบเกอรี่ในรูปแบบต่างๆ

    นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานเฉพาะด้านให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ "โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมอบ (UFM Baking and Cooking School)" เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและขนมอบ

"ยูเอฟเอ็ม เบเกอรี่เฮ้าส์" รูปแบบของหน้าร้านเบเกอรี่ เพื่อจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ได้ผลิตจากฝ่ายผลิต และใช้สูตรที่ได้รับการคิดค้นสูตรโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาจากการใช้ วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ